Viera Sýkorová Rôzne

Cyril a Metod

mmnbb

Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv na celú strednú a východnú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých krajinách tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku a možno ju vidieť ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky slovanské národy. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.
Na začiatku cesty jedných z najvýznamnejších osobností európskej kultúry bol Solún. Toto mesto (po grécky Thessaloniké) leží v terajšom severnom Grécku, vtedajšej Byzantskej ríši. Tam sa otcovi Levovi, významnému a zámožnému hodnostárovi a bohabojnému mužovi, a jeho manželke Márii, narodilo sedem detí, medzi ktorými Metod bol jeden z najstarších (narodil sa okolo roku 815), kým Konštantín bol najmladší (narodil sa roku 827).
Svätí bratia boli charakterove a nadaním veľmi odlišní. Metod mal vyvinutý zmysel pre praktické veci, študoval právo a stal náčelníkom jednej byzantskej župy, kde bolo slovanské obyvateľstvo. V tom úrade prežil 10 rokov. Jeho životopisec neskôr poznamenal, že to tak zariadila Božia prozreteľnosť, aby sa cvičil v slovanskej reči, lebo sa mal stať prvým arcibiskupom Slovanov.
Konštantín mal mimoriadne nadanie na filozofiu a iné humanistické náuky. Po otcovej smrti ho vysoký cisársky úradník Theoktis povolal do Carihradu, aby tam na cisárskej škole študoval spolu s budúcim cisárom Michalom III. V učení tak vynikal, že mu dali prímenie „filozof“. Okrem toho však napredoval aj v duchovných veciach a v svätosti, lebo sa zriekol pozemských vecí a za životný štýl si vyvolil vynikať v poznaní Božej múdrosti.
Keď teda videli jeho životné zameranie, dali ho vysvätiť najprv za diakona a potom za kňaza a ustanovili ho za tajomníka carihradského patriarchu.
Cisár ho vymenoval za profesora na cisárskej škole. Profesori tejto školy mali byť okrem vyučovania k dispozícii cisárovi vo vážnych veciach. Tak roku 851 Konštantína, keď mal 24 rokov, zaradili do byzantského posolstva k Arabom v Mezopotámii, kde mal teologické dišputy s tamojšími mohamedánmi. Po návrate pokračoval vo vyučovaní v Carihrade.
No rok 855 priniesol veľkú zmenu v živote obidvoch bratov.
Takzvaná „palácová revolúcia“ odstránila cisárovnú Theodoru a dosadila na trón mladého Michala III. Spomenutý Theoktistos, ochranca oboch bratov, bol zabitý. Vládu prevzal cisárov strýko Bardas. Konštantín a Metod sa nechceli zapliesť do politických rozbrojov, a preto sa zriekli svojho postavenia, zanechali verejný život a utiahli sa do samoty. O krátky čas ich oboch vidíme v jednom z kláštorov na hore Olymp v Malej Ázii. Tu sa venovali duchovnému životu. Metod, ako skúsený administrátor, sa stal v kláštore predsta veným (igumenom).
No ani tu ich nenechali na pokoji. Keď sa veci utíšili a cisár vysielal posolstvo k Chazarom, ktorých dŕžava sa rozprestierala medzi Čiernym a Kaspickým morom, zavolal si Konštantína a Metoda a zaradili ich do tohto posolstva. Cestou k Chazarom sa posolstvo zastavilo na polostrove Kryme, kde Konštantín našiel pozostatky sv. Klementa, štvrtého pápeža, ktorý tam zahynul mučeníckou smrťou. Neskoršie priniesol tieto pozostatky do Ríma, kde ich uložili v bazilike zasvätenej tomuto svätcovi.
Po návrate z chazarskej misie sa obidvaja bratia znova utiahli do kláštora na hore Olymp v Malej Ázii. No nie nadlho.
Roku 862 prišlo do Carihradu posolstvo, vyslané moravským kniežaťom Rastislavom. Okrem iných záležitostí politického charakteru poslovia žiadali, aby cisár Michal III. určil pre slovenske kraje „učiteľa a biskupa“ a s ním aj iných misionárov, ktorí by v národnom jazyku ohlasovali Slovenom kresťanské náboženstvo. Cisár Michal určil na túto misiu svätých bratov Konštantína a Metoda. Tí si vybrali niekoľkých mladších spolupracovníkov. Prv než sa vydali na cestu, Konštantín zostavil slovenske písmo, hlaholiku (glagolica), a začal prekladať do staroslovienskej reči najpotrebnejšie sväté knihy, začínajúc evanjeliom sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo.“ Toto sú prvé slová napísané v staroslovienskej reči. Touto činnosťou sa svätí bratia stali zakladateľmi našej a vôbec slovanskej kultúry.
Roku 863 prišli Konštantín a Metod so svojou družinou na Veľkú Moravu k našim predkom. Knieža Rastislav ich privítal s veľkou radosťou. Žiaľbohu, nevieme, kde to bolo, lebo doteraz nepoznáme, kde bolo ústredie dŕžavy a sídlo moravských kniežat. Dnes sa zdajú najpravdepodob­nejšími miestami Staré Mesto v povodí rieky Moravy a hradisko pri Mikulčiciach.
Svätí bratia so svojimi pomocníkmi sa hneď dali do práce. Jedni ohlasovali evanjelium, kým druhí vyučovali mládež, najmä kandidátov na kňazstvo. Rastislavovi totiž išlo o to, aby mu vychovali čím skôr domácich kňazov. Po troch rokoch intenzívnej činnosti sa veci vyvinuli natoľko, že bolo potrebné riešiť niektoré vážne cirkevnoprávne otázky. Preto sa svätí bratia rozhodli ísť do Ríma k pápežskej stolici, ktorá jediná mohla riešiť tieto otázky. Koncom , roku 866 alebo začiatkom roku 867 sa vydali na cestu, pričom viedli so sebou početnú skupinu učeníkov. V Panónii pri Blatnom jazere sa zastavili na dvore kniežaťa Koceľa (Pribinovho syna), ktorý si obľúbil „slovenske písmená“ a tým celý cirkevnoprávny program kniežaťa Rastislava. Aj on hneď zhromaždil asi 50 mladíkov a poprosil Konštantína, aby ich hneď pripravil a najlepších vzal so sebou do Ríma.
Rímskym pápežom bol vtedy Hadrián II. Keď sa dozvedel, že svätí bratia nesú so sebou pozostatky sv. Klementa, vyšiel im v ústrety osobne v slávnostnej procesii. Pozostatky uložili v bazilike, zasvätenej sv. Klementovi, a tam sa nachádzajú dodnes.
V Ríme mali svätí bratia vybaviť predovšetkým tri záležitosti:
1. potvrdenie staroslovienskej reči v liturgii západného, čiže rímskeho obradu;
2. vysviacku učeníkov na diakonov a kňazov (lebo ich nechceli dať vysvätiť nemeckým biskupom);
3. zriadenie samostatnej hierarchie pre Veľkú Moravu, ktorá by bola závislá priamo od pápeža.
Bolo to pravdepodobne na Vianoce roku 867, keď pápež v bazilike Sv. Márie (dnes Santa Maria Maggiore) pri jasličkách položil staroslovienske evanjelium na oltár (a tým ten preklad schválil) a Konštantín hneď slúžil starosloviensku bohoslužbu. O krátky čas potom pápež prikázal niektorým biskupom, čo sa nachádzali v Ríme, aby slovenskych učeníkov vysvätili za diakonov a kňazov. Otázka samostatnej hierarchie bola veľmi chúlostivá, lebo na to územie si nárokovali právo nemeckí biskupi, a preto sa pápež rozhodol obnoviť starobylé sriemske arcibiskupstvo (Sirmium, dnes Sriemska Mitrovica) a rozšíriť ho aj na územie Panónie a Moravy.
Kým sa tieto veci vybavovali, Konštantín v Ríme ochorel. Cítiac blížiacu sa smrť, prijal vyšší stupeň mníšskeho stavu, a zároveň aj meno Cyril, pod ktorým je všeobecne známy. Zomrel v Ríme 14. februára 869. Pochovali ho slávnostne v bazilike sv. Klementa.
Po jeho smrti neostávalo nič iné, ako ustanoviť sv. Metoda. za arcibiskupa pre novozriadenú veľkomoravskú cirkevnú provinciu. A skutočne ho vysvätil pápež Hadrián II. Keď odchádzal, pápež mu dal list adresovaný veľkomoravským kniežatám Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi. V ňom oznamuje, že im posiela Metoda ako arcibiskupa a pápežského legáta aj pre ostatné slovanské národy, že potvrdil starosloviensku reč v bohoslužbe a hrozí cirkevnými trestami tým, čo by sa opovážili protiviť týmto rozhodnutiam.
Cestou z Ríma na Veľkú Moravu sa však stala nepredvídaná udalosť. Nemeckí biskupi dali zajať sv. Metoda a jeho sprievodcov a odvliekli ich do Bavorska. Tu ich postavili pred súd ako votrelcov, účinkujúcich na území, na ktoré si nárokujú právo nemeckí biskupi. Metod im odpovedal: „Keby bolo vaše, hneď by som ho zanechal, ale je sv. Petra,“ teda patrí Apoštolskej rímskej stolici. Napriek tomu ho biskupi odsúdili a uväznili v niektorom kláštore vo Švábsku. Tam strávil tri roky, kým ho na zákrok nového pápeža Jána VIII. neprepustili. Konečne sa roku 873 vrátil na Veľkú Moravu. Tu však už nebol knieža Rastislav, ale vládol kráľ Svätopluk.
Sprvu ho aj on prijal s poctami a „odovzdal mu všetky hradiská a všetkých kňazov a božie učenie sa začalo šíriť“. Ale čím ďalej tým viac sa začali títo mužovi a jeden druhému odcudzovať. Metodovi učeníci neskoršie zaznamenali, že to bolo preto, lebo Metod vyčítal Svätoplukovi jeho mravné poklesky. A tak sa stalo, že Svätopluk dovolil znova návrat nemeckých kňazov. Medzi nimi najznámejší je Viching, ktorý bol asi Svätoplukovým poradcom. Roku 879 spoločne obžalovali Metoda u pápeža, že nepodáva správne učenie a že bohoslužby koná v staroslovienskom jazyku. Na pápežov rozkaz sa Metod roku 880 znovu vydal na cestu do Ríma. Tu bol z obžalôb ospravedlnený a pápež Ján VIII. mu dal významnú bulu „Industriae tuae“ ( Touto pápežskou bulou bol zároveň Svätopluk pápežom označený za kráľa – korunovácia vtedy ešte nebla zaužívaná a Veľká Morava bola uznaná ako kráľovstvo ako z právneho tak aj z medzinárodného hľadiska – pozn. administrátorov) . V nej znova potvrdil Metoda za arcibiskupa, potvrdil aj používanie staroslovienskej reči v bohoslužbe, ale na Svätoplukovu žiadosť ustanovil a vysvätil za biskupa do Nitry práve Metodovho odporcu Vichinga.
Metod sa síce vrátil na Veľkú Moravu, ale mal veľké ťažkosti. Napriek tomu tu účinkoval až do smrti, ba začal šíriť kresťanstvo aj u Čechov a u Poliakov. V posledných rokoch života ešte pokračoval v prekladoch Sv. písma a bohoslužobných kníh. Zomrel 6. apríla 885. Pochovali ho slávnostne „v hlavnom moravskom chráme z ľavej strany oltára presvätej Bohorodičky Márie“. Hlavný alebo veľký chrám znamená biskupskú katedrálu. Dodnes nevieme, kde sa spomínaný chrám nachádzal. Podľa nedávnych vykopávok najpravdepodob­nejším miestom je lokalita Sady pri Uhorskom Hradišti, kde sa našiel celý komplex sakrálnych budov.
Po smrti sv. Metoda Viching dosiahol, že ho pápež Štefan V. ustanovil za administrátora veľkomoravského biskupstva. Tým bol osud cyrilometodskej misie spečatený. Učeníci sv. Cyrila a Metoda boli vyhnaní z krajiny. Niektorí sa uchýlili do Čiech, iní do Poľska, ale najviac ich odišlo do Bulharska. Tam pokračovali v cyrilometodskom diele. Po čase sa odtiaľ byzantsko-slovanské kresťanstvo rozšírilo do Kyjevského Ruska, k predkom dnešných Bielorusov, Rusov a Ukrajincov. A tak sa nepriamo stali sv. Cyril a Metod apoštolmi a učiteľmi všetkých Slovanov.

Zdroj: M. Lacko
Autor: Som Slovák a som na to hrdý…
Pred 4 hodinami · Súkromie: · Páči sa mi to · · Zdieľať
Používateľom Peter Ernek, Zuzana Polackova Kopecka a Eka Balašková sa to páči.
Napíšte komentár…
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Úlohou ľudského ducha je byť aktívnym vo svete hmoty v pozemskom živote na fyzickej úrovni a zároveň byť odrazom vesmírnych zákonov. Nezabudnite sa venovať preto svojmu partnerovi. Kedy ste mu naposledy povedali, že ste radi, že ho máte pri sebe? Paprika, hlavne červená, so svojím extrémne vysokým obsahom vitamínu C, dopomáha perfektnejšiemu prekrveniu mozgu.
Veštenie zadarmo: Dnes od 11:00 h
Karta dňa: Päť pohárov
Pošli priateľom: Podkova pre šťastie
Pred 11 hodinami cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Nedávna činnosť
„ále, SAMI, no toto !“ na status, ktorý pridal Samuel Sýkora.
3 ďalšie podobné príspevky
Kristína a Dana Huláková sú odteraz priatelia.
· Páči sa mi to ·
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Dnes sa vám nič nové, novátorské, rebelské a netradičné nebude páčiť. Pozitívne pocity sa ukazujú nielen na tvári. Pocit je automatická odpoveď tela na rôzne reakcie. Skôr či neskôr sa vaše vlastné, pozitívne, či negatívne obrazy dostanú k vám späť. Lámavé alebo poškodené nechty natierajte dlhodobejšie cibuľovou šťavou.
Veštenie zadarmo: Zajtra od 11:00 h
Karta dňa: Štyri meče
Pošli priateľom: Prasiatko pre šťastie
Včera o 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Kristína Sýkorová was tagged in Juraj Sýkora's album.
čierna hora 2010
7 nových fotiek
Nedeľa, 22:07
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Energie by ste mali mať dosť, preto skúste jednať diplomaticky. Nepodľahnite hneď nepokoju, ak sa vám na prvý šup nepodaria niektoré veci. Možno budete musieť niečo začať od znova, lebo zistíte, že projekt, ktorý ste začali okolo vašich narodenín celkom nevychádza. Lepšie je vrátiť sa z polcesty, alebo opraviť niečo práve teraz, kedy nie je ešte neskoro.
Veštenie zadarmo: V utorok od 11:00 h
Karta dňa: Voz
Pošli priateľom: Štvorlístok pre šťastie
Nedeľa, 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Merkúr, planéta komunikácie, je ešte v opozičnom znamení Raka. V tomto znamení je práve teraz aj Luna i Slnko. Dajte si pozor na jednanie s ľuďmi. Zachovajte pokoj a rozvahu ako sa na saturnských ľudí, ktorými ste vy, patrí. Pomôže vám k tomu priaznivý uhol od Jupitera, planéty šťastia, expanzie, múdrosti a pokoja.
Veštenie zadarmo: V utorok od 11:00 h
Karta dňa: Eso diskov
Pošli priateľom: Podkova pre šťastie
sobota, 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Všeobecne je dnešný nov pre vás kritický, preto radšej neriskujte v ničom. Zájdite si na miesta, ktoré vám prinášajú pokoj. Plánujte si víkend s ľuďmi, ktorí vás chápu. Mnohí z vás si asi budú hľadať svoje tiché miesto, kde nikto neruší. V opačnom prípade môže dôjsť k nedorozumeniam, ku ktorým za bežných okolností nedochádza.
Veštenie zadarmo: V utorok od 11:00 h
Karta dňa: Smrť
Pošli priateľom: Prasiatko pre šťastie
01 júla o 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Používateľovi Kristína Sýkorová sa páči odkaz.
Tolerujem lebo poznám farby
ludmilakolesa­rova.blog.sme­.sk
O Denise by ste povedali, že je kurva. Vysoké čižmy, opätky dávajúce na vedomosť hlučne jej prítomnosť, akné spôsobené pravidelným fajčením, ročný melír, očné tiene ako z domu hrôzy a provokačne zošpúlené pery.
30 júna o 20:29 · Páči sa mi to · · Zdieľať
Nedávna činnosť
„perfektné :)“ na status, ktorý pridala Eva Andrejcakova.
„krásny narodeninový deň plný…“ on Diana Černáková's Nás­tenka.
· Zobraziť priateľstvo
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Tam, kde to medzi dvomi hapruje, zvykne prísť niekto tretí, aby ich rozsúdil. V tomto období však, a to dlhodobejšie, drží nad vami ochrannú ruku Jupiter. Usmieva sa na vás zo znamenia Býka. Snáď sa vám podarí napätie týchto dní vyriešiť správnou a konštruktívnou komunikáciou. Ak sú u vás nejaké problémy, najhoršie je totiž mlčanie.
Veštenie zadarmo: Dnes od 20:00 h
Karta dňa: Rytier mečov
Pošli priateľom: Štvorlístok pre šťastie
30 júna o 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Kristína Sýkorová od Komárno24.sk
Komárno24: Dieťa má väčšiu hodnotu ako vysvedčenie
www.komarno24.sk
Komárno24: Dieťa má väčšiu hodnotu ako vysvedčenie -
29 júna o 22:11 · Súkromie: · Páči sa mi to · · Zdieľať
Používateľom Eva Kaszbeková, Zuzana Nemčovská a Juraj Mrska sa to páči.
Napíšte komentár…
Kristína Sýkorová od Komárno24.sk
Komárno24: Retro fotografie Komárna
www.komarno24.sk
Komárno24: Retro fotografie Komárna -
29 júna o 22:10 · Súkromie: · Páči sa mi to · · Zdieľať
Kristína Sýkorová
Za naše hniezda záchrany,..
Miesto: Amerika ,Česká republika ,Slovenská republika
Čas: ?30. júna 2011 23:30
29 júna o 22:07 · Súkromie: · Páči sa mi to · · Zdieľať
Nedávna činnosť
„jaký humor, dig :D“ na status, ktorý pridala Diana Černáková.
„cirkus medrano, či nie ?“ on Zuzana Nemčovská's fotka.
Kristína sa zúčastnila udalosti Koniec školského roka .
· Páči sa mi to ·
Kristína Sýkorová od Jarmila Bathoova
Luxus po grécky – takto sa žije v Aténach! O šetrení mnohí nechcú ani počuť – Aktuality.sk
www.aktuality.sk
Luxus, blahobyt, úplatkárstvo, neplatenie daní… Presný opak toho, čo by Európa od Grékov v súčasnosti čakala.
29 júna o 14:53 · Súkromie: · Páči sa mi to · · Zdieľať
Kristína Sýkorová od Komárno24.sk
Komárno24: Leto praje bikerom
www.komarno24.sk
Komárno24: Leto praje bikerom -
29 júna o 14:51 · Súkromie: · Páči sa mi to · · Zdieľať
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Veľká majstrovská karta na zamyslenie: Angelika – Transformácia minulosti. To, že sa mnohí radi vraciame do minulosti a ľutujeme sa pritom, je fakt. Nemusí to byť však dávna minulosť. Zahojte si vaše boľačky, ktoré k vám prichádzajú stále a stále na myseľ. Začnite sa učiť prijímať to, že nepríjemné lekcie života nás posúvajú rýchlejšie dopredu k Svetlu.
Veštenie zadarmo: Zajtra od 20:00 h
Karta dňa: Šesť pohárov
Pošli priateľom: Podkova pre šťastie
29 júna o 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Kristína Sýkorová
Čo ťa dnes čaká?
Nájdite si dnes chvíľku pokoja a kútik len pre seba. Zamyslite sa nad svojimi plánmi, ktoré ste si v minulosti napísali, alebo len tak dali do mysle a porovnajte ich s tým, čo cíti vaše srdce. Akí ste voči iným ľuďom? Ublížili ste niekomu, slovom či dokonca nejakým činom? Sarkastická poznámka niekoho pobaví, niekto nad ňou dumá celý deň a iný môže byť dokonca nešťastný…
Veštenie zadarmo: Dnes od 11:00 h
Karta dňa: Tri meče
Pošli priateľom: Prasiatko pre šťastie
28 júna o 7:28 cez Denný horoskop · Súkromie: · Páči sa mi to · · Prečítať horoskop
Nedávna činnosť
„blahoželám, nech sa darí :)“ on Peter Ernek's Nástenka.
· Zobraziť priateľstvo
3 ďalšie podobné príspevky

Upraviť nastavenia Staršie príspevky

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM