Eva Mikulová Rôzne Správy

Nezabudnite na mestské dane! Priznanie treba podať do konca januára

Týka sa to priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Daňovník je povinný podať priznanie do 31. januára.

Ilustračný obrázok k článku Nezabudnite na mestské dane! Priznanie treba podať do konca januára
Zdroj: TASR

Kedy vzniká daňová povinnosť

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti..

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ako uplatniť nárok na zníženie dane

• Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podaním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania, teda do 31.1.2019 , inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká

• do 30 dní od vzniku skutočnosti – zmena adresy, zmena mena a pod. oznámiť správcovi

• Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň, spravidla však takto: ak ročná daň z nehnuteľností nepresahuje 40 eur u fyzickej osoby a 500 eur u právnickej osoby je splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Suma vyššia ako 40 eur u fyzickej osoby a vyššia ako 500 eur u právnickej osoby je splatná v splátkach, ktoré určí správca dane v rozhodnutí, spravidla však takto:

Splátky dane

• I. splátka dane - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

• II. splátka dane - do 30. júna 2019

• III. splátka dane - do 30. septembra 2019

• IV. splátka dane - do 31. októbra 2019

Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

Zdroj: kosice.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie