Marek Šebeňa Rôzne

Budú rozhodovať v 29. bodoch

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční v stredu 23. februára o 15tej h. v rokovacej miestnosti zastupiteľstva. Poslancov čaká na zastupiteľstve 29-bodový program.

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave

na deň 23. februára 2011 o 15.00 hod. do rokovacej miestnosti MZ v suteréne MsÚ

Program:

1.Otvorenie 2.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 3.Štatút mesta Rožňava – návrh na zmenu a doplnenie 4.Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu a doplnenie 5.VZN mesta Rožňava o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho mestských častiach, o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmenu 6.VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – zmena 7.VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmenu a doplnenie 8.Organizovanie Veľkonočných trhov v Rožňave 9.Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie 10.Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie 11.Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta 12.Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka 13.Zvýšenie základného imania v spoločnosti TEKO-R spol. s r.o. Rožňava 14.Rámcová zmluva o dielo uzatvorená so spoločnosťou Brantner s.r.o. 15.Zmena a doplnky územného plánu mesta Rožňava k investičnému zámeru: „Zóna obchodu a služieb s príslušnými parkovacími miestami – Šafárikova“ v juhozápadnej časti mesta Rožňava – prerokovanie žiadosti 16.Úprava tarify MHD v Rožňave od 01.03.2011 – návrh 17.Majetkoprávne: 1. Andrej Marhefka a manželka – predaj pozemku mesta 2. Dominika Tutková – predaj pozemku mesta 3. Ladislav Kornhauser – predaj pozemku mesta pod postavenou garážou 4. Ing. Ladislav Noge a manželka – predaj pozemkov mesta pod postavenou garážou 5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 24/2011 – návrh 6. ARTON s.r.o. Žilina, pobočka Košice – žiadosť o prenájom pozemku mesta 7. GOODMAN s.r.o. Košice – žiadosť o zriadenie iného práva k pozemku mesta 8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta 9. Tanečný klub SAMBED – nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov na rok 2011 10. Technické služby mesta Rožňava – schválenie nájomnej zmluvy 11. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – dodatok k nájomnej zmluve č. 4 zo dňa 22.06.2001 12. Ing. Zdenka Čorejová – dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 01.07.2009 13. Priamy predaj budovy bez pozemku v k.ú. Nadabula 14. Odovzdanie budov do správy Technických služieb mesta Rožňava 15. Správa o technickom stave budovy MsÚ Rožňava 18.Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ v Rožňave – návrh na schválenie predsedu ZPOZ 19.Zmena uznesení MZ č. 20/2011 a 8/2010 20.Pracovná náplň Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave – návrh 21.Zrušenie bodu č. 12 Úsporných opatrení schválených uznesením MZ č. 92/2009 a uznesenia MZ č. 229/2009 22.Harmonogram zasadnutí orgánov mesta a obsahová náplň zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave 23.Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva k Etickému kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava 24.Riešenie podnetov pre hlavnú kontrolórku zo zasadnutia MZ dňa 18.01.2011 1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Agrex s.r.o. č. 62/2008, článku VI., bodu 13, zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 121/2004 a kontroly dodávateľských faktúr za rok 2010 2. Správa o výsledku kontroly zmluvy o reklame č. 02/2011/R uzavretej medzi mestom Rožňava a Westton spol. s r.o. Košice 3. Kontrola využitia nebytových priestorov na Ul. krátkej č. 30 v Rožňave 25.Správy hlavnej kontrolórky 1. Správa o kontrolnej činnosti UHK za rok 2010 2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2010 3. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava 4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania pre rok 2010, ktoré bolo vykonané na mestskom úrade v roku 2009 a v roku 2010 5. Petícia občanov za dobudovanie 25 m krytého bazéna v období rokov 2011–2014 26.Podnety pre hlavnú kontrolórku mesta 27.Otázky poslancov 28.Diskusia 29.Záver

MUDr. Vladislav Laciak primátor mesta Rožňava

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM