Radka Deckerová Krimi

Novela zákona

Od 01. novembra 2011 bude účinný zákon č. 313/2011, ktorým sa novelizuje zákon o cestnej premávke, ale aj trestný zákon a zákon o priestupkoch. V tejto súvislosti považujeme za potrebné upozorniť širokú motoristickú verejnosť na najpodstatnejšie zm

V prvom rade je to zavedenie dvoch nových skutkových podstát trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky do Trestného zákona. Trestom odňatia slobody až na jeden rok sa potrestá ten, kto v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky vykonáva zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu. Taktiež rovnakým trestom sa potrestá aj ten, kto pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej vyššie sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie. Teda tohto trestného činu sa dopustí vodič motorového vozidla, ktorý bude viesť motorové vozidlo po požití alkoholu, kde zistená hodnota alkoholu v krvi bude 1 promile a viac. Taktiež každý vodič motorového vozidla, ktorý odmietne vykonanie dychovej skúšky alebo odberu krvi na zistenie výšky hladiny alkoholu v krvi. Toto ustanovenie má výrazne preventívny charakter a ráta už aj s nepriamou možnosťou poškodenia zdravia či majetku.
Táto novela taktiež zavádza v Trestnom zákone trest zákazu činnosti na doživotie a to pre vodičov dopravného prostriedku, ktorí spáchajú tretí krát trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo ktorí pod vplyvom návykovej látky z nedbanlivosti usmrtí iného.
Ďalšou podstatnou zmenou je aj zavedenie inštitútu odobratia vodičského oprávnenia pre tých vodičov motorových vozidiel, ktorí v priebehu posledných piatich rokov tri krát porušia pravidlá cestnej premávky, v dôsledku ktorého vznikne dopravná nehoda alebo ktorí v priebehu posledných piatich rokov dvakrát porušia pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky.
Taktiež pre vodičov motorových vozidiel, ktorí sú dôvodne podozriví (teda v štádiu aj pred uznaním vinným v konaní o priestupku resp. v trestnom konaní) z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, novela zavádza možnosť, aby orgán Policajného zboru rozhodol o povinnosti podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom. Orgán Policajného zboru môže držiteľovi vodičského oprávnenia, ktorý v posledných 12 mesiacoch ako vodič motorového vozidla tri krát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta 60 € a viac rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, preskúšaniu odbornej spôsobilosti, preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Takýto vodič bude musieť znášať aj nemalé náklady, ktoré súvisia so splnením týchto povinností.
Podstatná zmena sa týka aj prekročenia rýchlosti. Pokiaľ vodič prekročí rýchlosť v obci o 20 km/hod. a viac a mimo obce o 30 km/hod. a viac, nebude môcť byť vždy prednostne riešený v blokovom konaní. Takýto priestupok bude možné odstúpiť správnemu orgánu, ktorý v konaní o priestupku môže uložiť pokutu od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do troch rokov.

zdroj: kpt. Ing. Alexander Szabó

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM