Radka Deckerová Rôzne

ZŠ na Zakarpatskej 12 v Rožňave priniesla do vyučovania nové metódy

Strategickým cieľom nášho projektu širšie zavádzanie IKT do vyučovania na škole Juh je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnost

Cieľom opatrenia 1.1 je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme SŠ a ďalšieho vzdelávania.

Vďaka vzdelávaciemu programu, ktorý bude zostavený v rámci projektu a ktorý, okrem iného, zavedie do vyučovania nové formy vzdelávania (predovšetkým e-learning a dištančné vzdelávanie) budú absolventi tohto programu mať konkrétnu skúsenosť s novými formami vzdelávania, čím sa zvýši ich konkurencieschop­nosť na trhu práce, ako aj ich životná úroveň. Absolventi projektu budú schopní využívať moderné formy vzdelávania aj v neskoršej praxi, aj v procese vlastného celoživotného vzdelávania sa.

Špecifické ciele nášho projektu sú:

 1. Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.
 2. Zostavenie multimediálnej učebne.
 3. Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.

Cieľové skupiny

Cieľovými skupinami v rámci predmetnej výzvy a projektu sú:

 • pedagogickí zamestnanci školy,
 • žiaci školy.

Hlavné ciele projektu:

 • zaradenie informačných a komunikačných technológií (IKT) do vyučovacieho procesu prostredníctvom využitia e-learningového portálu,
 • poskytovanie sofistikovaných nástrojov a služieb pre plnohodnotné využívanie IKT bez znalosti programovacích jazykov a potreby ďalších špecialistov na školách,
 • poskytnutie jednotných technických riešení s jednoznačnou identifikáciou používateľov a aplikáciou vyspelých technológií overených vo svete aj na slovenských školách,
 • zvyšovanie počítačovej gramotnosti ako pedagogických zamestnancov, tak žiakov poskytovaním potrebných nástrojov a vytvorením motivačného prostredia pre všetky skupiny používateľov,
 • skvalitňovať výučbu s orientovaním sa nie len na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie v reálnom živote,
 • vytvorenie nového školského vzdelávacieho programu, rešpektujúceho požiadavky vedomostnej spoločnosti a podporujúceho rozvoj kľúčových kompetencií žiakov využitím moderných technológií (IKT a e-learningu)
 • inovácia moderných didaktických pomôcok školy, potrebných pre zvýšenie kvality vzdelávania,
 • vytvárať databázu výučbových materiálov a testov pre e-learningovú formu vyučovania,
 • postupné nahrádzanie neefektívneho využívania času zautomatizovaním zdĺhavých administratívnych a vzdelávacích procesov a ich sústredením na jednoznačnom mieste – portáli.

na videu: pán riaditeľ RNDr. Ján Džubák

ZŠ na Zakarpatskej 12 v Rožňave priniesla do vyučovania nové metódy
1
Galéria
IKT
8
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM