Vyrastie pri Hornáde nová štvrť? Mesto má takýto plán! VIZUALIZÁCIE vnútri

Zdá sa, že okolie Hornádu zmení svoju tvár. Nevyužité územie má zmeniť nová urbanistická štúdia. Pozrite, ako to má po novom vyzerať.

Lenka Fedorová

Mesto Košice si dalo vypracovať urbanistickú štúdiu, ktorá má vyriešiť využitie potenciálu plochy pri rieke Hornád. Podľa štúdie nemá rieka Hornád a jej bezprostredné okolie v súčasnosti v urbanistickom usporiadaní mesta Košice stvárnenie, ktoré by zodpovedalo významu a potenciálu tohto územia.

Architekt Viktor Malinovský z Košíc spolu s Cristianou Mazzoni zo Štrasburgu, Yannis Tsiomis z Paríža a ďalšími architektmi sa tak postarali o riešenie, ako dané územie využiť.

Zdroj: Ateliér CMYT/Mesto Košice

„Predmetom riešenia je územie vo väzbe na rieku Hornád v centrálnej časti mesta, z dôrazom na pozemky vo vlastníctve mesta Košice a vo vlastníctve Slovenskej republiky, s cieľom vytvoriť atraktívne mestské prostredie, predovšetkým pre rekreačno-oddychovú funkciu, funkciu športu a zelene, doplnenú o funkciu bývania, občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby,“ informuje štúdia.

Ako štúdia ďalej uvádza, základnou myšlienkou urbanistickej koncepcie je vytvoriť na riešenom území samostatne fungujúcu, polyfunkčnú mestskú štvrť, so zárodkami podružných mestských centier občianskej vybavenosti, ktoré budú zabezpečovať vitalitu navrhovanej štvrte.

Podľa architektov je potenciál riešeného územia z hľadiska krajinárskeho a estetického je veľmi významný. Za veľmi dôležité možno považovať vizuálne kontakty smerom na sever, a na východ.

„Samotný fakt, že riešeným územím preteká rieka Hornád, ako výrazný fenomén vody, poskytuje predpoklady na jeho efektívnejšie funkčné, krajinárske a estetické využitie, o to viac, že sa nachádza v dostupnej vzdialenosti celomestského centra,“ konštatuje štúdia.

Podľa navrhovaného plánu tvorí severnú hranicu územia Rampová ulica, východnú hranicu tvorí Prešovská cesta a Južné nábrežie, južne siaha riešené územie po Seligovo jazero pri Teplárni a západnú hranicu tvorí železničná trať. Za strategické body na danom území architekti v štúdii považujú:

  • lokalitu východne od železničnej stanice, ktorá má vhodné predpoklady pre pešie a priestorové prepojenie s centrálnym územím mesta
  • lokalitu východne od Masarykovej ulice, s vhodným podmienkami pre dopravné, a hlavne priestorové prepojenie mesta s riešeným územím, a vhodné predpoklady pre dopravné a hlavne priestorové prepojenie sídliska Dargovských hrdinov a mesta
  • lokalitu pri Seligovom jazere, ktorá má vhodnú polohu z hľadiska prepojenia riešeného územia s južnou časťou mesta, s mestskou časťou Opátske, a so sídliskom Nad jazerom

Podľa štúdie má riešené územie v budúcnosti spájať dve mestské územia (územie jadrového mesta a územie sídliska Dargovských hrdinov), ktoré sú v súčasnosti oddelené bariérou železničnej trate a Prešovskou cestou. Urbanistická štúdia je v celom znení k dispozícii na webe mesta.

Foto: Ateliér CMYT/Mesto Košice

Zdroj: Dnes24.sk