KSK sa znova pokúša riešiť likvidáciu PCB látok na Zemplíne

Košický samosprávny kraj (KSK) poskytne 150 000 eur na spolufinancovanie projektu Stratégia dekontaminácie PCB látok z postihnutých oblastí (POLYCIS).

Webnoviny -

Na projekte, ktorý zabezpečuje KSK a uchádza sa o získanie zdrojov z európskych fondov, budú spolupracovať partneri zo Slovinska a Talianska. Celkové náklady na projekt sa pohybujú na úrovni jedného milióna eur. Potrvá 36 mesiacov od júla tohto roku do júna roku 2012.

„Odstránenie kontaminácie polychlórovanými bifenylmi (PCB) v lokalitách Chemka Strážske, okolo Laborca a Zemplínskej šíravy považujeme za jednu z našich najdôležitejších úloh. KSK sa od začiatku svojej existencie snaží získať na riešenie finančné prostriedky z európskych fondov,“ uviedol Zdenko Trebuľa. Doložil, že do projektu starých ekologických záťaží vstupovali s vedomím, že chcú zlepšiť situáciu obyvateľov kraja. „PCB látky ohrozujú obyvateľov Zemplína. Nielen Strážskeho, ale cez povodie Laborca sa dostali až do Zemplínskej šíravy. Vodnú nádrž pritom považujeme za jedno z centier nášho záujmu v cestovnom ruchu,“ povedal Trebuľa.

Pôvodný projekt, do ktorého sa KSK zapojil, napokon na úrovni ministerstva životného prostredia nenašiel podporu. Napokon celý projekt na likvidáciu PCB nespaľovacou metódou stroskotal. „Skúšame to preto znova. Jedno z riešení vidíme v hľadaní spoločných možností v tomto projekte s partnermi. Veríme, že sa nám podarí prekonať bariéru nekompetentnosti na ministerstve životného prostredia,“ povedal Trebuľa.

Do roku 1984 sa v Chemku Strážske vyrobilo 21-tisíc ton polychlórovaných bifenylov (PCB), ktoré sa dlhý čas rozkladajú a majú schopnosť intenzívne sa akumulovať v potravinovom reťazci. Predpokladajú sa ich toxické účinky na dýchací a tráviaci systém, neurologické a vývojové zmeny, poškodzujú imunitný systém. V odborných kruhoch sa považuje východné Slovensko za najviac ohrozenú oblasť na svete.

V máji roku 2001 bol prijatý tzv. Štokholmský dohovor OSN o perzistentných organických látkach, ktorý zaväzuje signatárov, teda aj Slovensko, prijať opatrenia na elimináciu zdrojov 12 chemických látok, medzi ktorými sú aj PCB látky. Problematiku riešia aj viaceré smernice Európskej únie. Z nich vyplýva členským krajinám povinnosť zabezpečiť ukončenie použitia a bezpečné zneškodnenie všetkých zásob PCB do roku 2010.

Tento článok nie je možné komentovať.