Alexandra Kolínská Samospráva

Mestskí poslanci sa chystajú na tretie zasadnutie: 46 bodov, o ktorých budú rokovať!

Košických mestských poslancov čaká ďalšie zasadnutie zastupiteľstva. Do programu na rokovanie je pripravených 46 návrhov. Pozrite, o čom budú rozhodovať tentokrát.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí poslanci sa chystajú na tretie zasadnutie: 46 bodov, o ktorých budú rokovať!
Zdroj: TASR

V pondelok 27.4.2015 sa na Magistráte mesta Košice uskutoční ďalšie, v poradí už tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Návrhy na rokovanie bolo možné podať do 13.04.2015. Do programu bolo nakoniec zaradených 46 návrhov o ktorých budú mestskí poslanci rozhodovať:

1.Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóraPred­kladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
2.Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na II. rokovaní MZ dňa 09.02.2015
3.Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice
4.Návrh VZN mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby na území mesta Košice (nariadenie o taxislužbe)
5.Územný plán zóny Košice – Kavečany 2014
6.Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 – č.95, 96, 97, 98 a 99
7.Návrh na doplnenie členov dozornej rady v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty n. o., Hlavná 26, Košice
8.Vstup mesta Košice do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., so sídlom Líšeňská 33a, 636 00 Brno
9.Koncepcia rozvoja športu v Košiciach na roky 2015 – 2020
10.Doplnenie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
11.Prenechanie školského majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa ŠK Keido Košice na ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
12.Prenájom nebyt. priestorov a pozemku v objekte zrušenej Základnej školy Galaktická 9, Košice pre občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice, IČO: 423 292 13, Európska trieda 11, Košice z dôvodu hod. os. zreteľa
13.Prenechanie škol. majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný os. zreteľa pre žiadateľa Gréckokatolícka eparchia Košice na zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice nájomcovi Cirkevná základná škola s mat. školou sv. Gorazda
14.Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného os. zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre nájomcu Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, 040 01 Košice
15.Prenájom telocvične na Základnej škole Janigova 2, Košice a prenájom priestorov v objekte Základnej školy Starozagorská 8, Košice a mat. škôl na ulici Hemerkova 26, Za priekopou 57, Cottbuská 34, Húskova 45, Povstanie čes. ľudu 11, Čordákova 17
16.Zverenie nehnuteľného majetku mesta – viacúčelového ihriska do správy Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
17.Prenájom časti pozemku pre žiadateľa Košický seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za účelom realizácie ihrísk a správy areálu za 1 EUR/rok z dôvodov hodných os. zreteľa
18.Zverenie nehnuteľností – budovy č. súpisné 47 a pozemkov parc. č. 457, 458 a 459/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
19.Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom
20.Zverenie nehnuteľného majetku mesta – miestnych komunikácií pre IBV Vyšný Lorinčík do správy Mestskej časti Košice – Lorinčík
21.Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy Mestskej časti Košice – Krásna
22.Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach – dodatok č. 1 k zmluve č. 2013002119 zo dňa 30.09.2013, dodatok č. 3 k zmluve č. 2011001572 zo dňa 02.08.2011
23.Zriadenie vec. bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby: Náhrada parného systému CZT horúcovodným, pre zásobovanie teplom sídliska Nad Jazerom – III. etapa v prospech žiadateľa Tepláreň Košice, a. s. …
24.Prenájom nehnuteľností – objektov Bufet Kamzík a Bufet Čierny vlk s príslušnými pozemkami v areáli Zoologickej záhrady Košice pre spoločnosť A.P.S. s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
25.Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích (výmenníkových) staniciach v Mestskej časti Košice – Nad jazerom na dobu určitú na 20 rokov realizovaný formou obch. verejnej súťaže alebo dražby
26.Rozšírenie účelu nájmu pozemkov Košickej detskej historickej železnice pre OZ Detská železnica Košice
27.Prevod 1/5 spoluvlastníckeho podielu Mesta Košice na nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 689/3, k.ú. Ťahanovce podielovým spoluvlastníkom manželom I., rod. L. a R. K., Zimná 18, Košice
28.Bezodplatný prevod dopr. stavby SO 07 – Cesty a spevnené plochy vybudovanej v rámci príjazdovej komunikácie k objektu Zdravotnícke zariadenie – diagnostické laboratória na Gorkého ul. č. 8 v Košiciach, od firmy QUADRA Group s.r.o.
29.Odplatný prevod dokončenej investície – rozšírenie park. plôch na Rožňavskej ul. v Košiciach, zrealizovanej v rámci dopr. stavieb za kúp. cenu 1,– €, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlast. mesta Košice
30.Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina formou priameho predaja
31.Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Terasa v lokalite Považská ul. formou priameho predaja
32.Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. R. R. v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
33.Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kežmarskej č. 40
34.Prevod nehnuteľností v k. ú. Myslava pre Ing. J. K.
35.Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. M. H. a manželku D., rod. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
36.Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre M. S. a I. S.
37.Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. J. S.
38.Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre JUDr. P. F. a Ing. P. L.
39.Priamy predaj nehnuteľnosti – budovy (bývalej kotolne) a pozemku vrátane prípojok v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A pre spoločnosť LEOLIL s.r.o.
40.Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy – predsadenej občianskej vybavenosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu J. E. na ul. Budapeštianska č. 26, 28
41.Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníkov bytu č. 4 F. L. a A. L. na ul. Alžbetina č. 32, 34
42.Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. V. Ľ. – DZIRO v dome na ul. Jarná č. 21
43.Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská č. 21
44.Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. na ul. Stará baštová č. 4
45.Informácia primátora mesta o svojej činnosti od II. rokovania MZ
46.Záverečný účet mesta Košice za rok 2014

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM