Peter Simon Samospráva

Primátor Rožňavy zvoláva pracovné stretnutie poslancov: Rokovať sa bude aj o platoch vedenia nášho mesta

Primátor nášho mesta Pavol Burdiga zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Okrem majetkoprávnych záležitostí sa bude rokovať aj o financiách a hospodárení na rok 2016. Pozrite si všetky body zasadnutia v jednej kocke.

Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva pracovné stretnutie poslancov: Rokovať sa bude aj o platoch vedenia nášho mesta
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v našom meste sa uskutoční 28. apríla 2016 o 9:00 hod. už tradične v rokovacej miestnosti mestského úradu. Okrem rôznych majetkoprávnych záležitostí sa budú preberať aj body o úprave platu primátora a rôznych odmenách. Pozrite si, čo čaká poslancov na rokovaní, ktoré sa uskutoční už o niekoľko dní.

Program rokovania:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
 • 4. VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny a doplnenie
 • 5. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie
 • 6. Smernica mesta Rožňava pre verejné obstarávanie
 • 7. Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava – na roky 2016 – 2018
 • 8. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2016 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, združenia, školy a školské zariadenia
 • 9. Ročná zmluva o dielo č. 145/2015 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – rok 2015 – vyhodnotenie plnenia
 • 10. Správa o dosiahnutých úsporách vyplývajúcich zo zrušenia Turistického informačného centra v porovnaní s rokmi 2011, 2012, 2013
 • 11. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov
 • 12. Majetkoprávne záležitosti mesta
 1. Cenové mapy pozemkov – informatívna správa
 2. BICYKLE–SERVIS-ŠPORT s.r.o. Rožňava – predaj pozemku mesta
 3. Lázár Tomáš a manželka, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
 4. Kerekeš Ladislav a manželka – priamy predaj pozemku mesta
 5. KESKO MOBIL s.r.o. Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta
 6. M-MARKET a.s. Lučenec – priamy predaj pozemku mesta
 7. Ing. Piaterová Edita, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
 8. Polyák Štefan, Brzotín – priamy predaj pozemku mesta
 9. Répássyová Alžbeta, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta
 10. RA INVESTMENT s.r.o. Bratislava – žiadosť o predaj pozemku mesta
 11. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta
 12. AgraBat s.r.o. Rožňavská Baňa – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 13. Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 14. Ing. Karolina Balog Makovníková, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 15. Rézművesová Anna, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja resp. prenájmu pozemku mesta
 16. Vsl. distribučná a.s. Košice – zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností
 17. STAVREALITY s.r.o. Bratislava – priamy prenájom pozemku mesta
 18. Arton s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
 19. EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v Priemyselnej zóne
 20. Štefan Gono – zverejnenie zámeru priameho prenájmu resp. predaja pozemkov mesta, resp. zriadenie vecného bremena
 21. Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
 22. STEFE Rožňava s.r.o. – predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
 23. Oktavián Novák, Rudná – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava
 24. OZ Klub športovej kynológie Rožňava – výpožička pozemku mesta
 25. MAXIMUS group s.r.o. Rožňava – súhlas na vjazd na lesné cesty
 26. Priamy predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta
 27. Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku mesta
 28. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy
 29. Spojená škola J.A.Komenského č. 5, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 33/2016 zo dňa 25.2.2016
 30. Prechod práv a povinností z nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mgr. Ivanou Noskovou
 31. Zoznam budov v správe mesta a v správe príspevkovej organizácie TS mesta Rožňava – informatívna správa
 32. Zoznam majetkoprávne nevysporiadaných pozemkov
 • 13. Mesto Podgora v Chorvátsku a mesto Rožňava – súhlas s uzavretím partnerskej zmluvy
 • 14. Úprava platu primátora mesta
 • 15. Úprava platu a prehodnotenie výšky odmeny hlavnej kontrolórky mesta
 • 16. Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta
 • 17. Materiály hlavnej kontrolórky mesta
 1. Správa z finančnej kontroly Spojenej školy J.A. Komenského 5, Rožňava a školskej jedálne pri Spojenej škole
 2. Správa z výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom Rožňava pre športové a iné organizácie za rok 2015, dodržiavanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
 3. Správa z kontroly platenia daní za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje za rok 2015
 4. Správa z kontroly cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z.z. vznp. a internej smernice o cestovných náhradách za rok 2015
 5. Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na základe vykonanej kontroly dodržiavania podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností Mestského úradu v Rožňave v roku 2014
 6. Zásady kontrolnej činnosti mesta Rožňava
 • 18. Mestské lesy Rožňava s.r.o.
 1. Výsledky hospodárenia za rok 2015
 2. Rozdelenie zisku za rok 2015
 3. Plán hospodárenia na rok 2016
 • 19. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 20. Otázky poslancov
 • 21. Diskusia poslancov
 • 22. Záver

Bod: Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 hod. – 13:30 hod.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM