Lenka Fedorová Samospráva

5 najväčších investičných projektov, ktoré mesto plánuje už tento rok: Do čoho investuje najviac?

Na konci minulého roka schválilo mesto Programový rozpočet na obdobie rokov 2016-2018. Chystá sa poriadne zainvestovať a my sme pre vás vybrali tie najväčšie projekty.

Ilustračný obrázok k článku 5 najväčších investičných projektov, ktoré mesto plánuje už tento rok: Do čoho investuje najviac?
Zdroj: TASR

Pripravili sme pre vás prehľad najväčších investícií, do ktorých sa mesto rozhodlo v tomto roku investovať. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020 a Akčný plán rozvoja mesta na roky 2016–2018, rešpektujúc finančné možnosti mesta. Vychádzajúc z programového rozpočtu mesta na roky 2016–2018, uverejneného na stránke mesta, sme pre vás pripravili prehľad tých najväčších investícií.

Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska Červená hviezda

Mesto Košice na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov v roku 2014 začalo realizovať stavebné dielo, ktorého účelom je obnova prevádzky areálu Kúpaliska Červená hviezda. Na rekonštrukciu budú použité 3 215 000 Eur (združené prostriedky MVSR/Mesto Košice).

Celkové výdavky na stavbu sú plánované vo výške 4 240 000 € s ukončením v roku 2016.

V roku 2014 bola realizovaná príprava stavby a búracie práce, vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť. V auguste 2015 bol ukončený výber dodávateľa stavby a boli začaté práce na stavbe podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Financovanie je plánované formou združených prostriedkov mesta a Ministerstva vnútra SR, prostriedky vo výške 2 000 000 € v roku 2013 združilo MV SR na základe uznesenia vlády 579/2013.

Modernizácia električkových tratí

Realizácia a financovanie je naplánované na obdobie rokov 2016–2020. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014–2020, 95% z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR, minimálne 5% z vlastných prostriedkov mesta. Na modernizáciu električkových tratí poputuje 19 000 000 EUR (EÚ Fondy)

Modernizácia nadväzuje na diela Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (IKD) a Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice (MEU), ktoré boli ukončené v roku 2015.

Predbežne sa plánuje zmodernizovať trate hlavne v úsekoch ul. Štúrova, Moldavská vrátane kruhového objazdu, Trieda SNP, Zimná, B. Němcovej, obratisko Botanická záhrada, ul. Komenského, križovatka VSS a ostatné úseky tratí napojených na križovatku VSS.

Modernizácia zahŕňa nový koľajový spodok, zvršok, nové trolejové vedenie vrátane trakčných stĺpov, modernizácia nástupných ostrovčekov vrátane nového informačného systému, kamerového systému, diaľkového ovládania a monitorovania z dispečingu DPMK. Dielo bude plne kompatibilné s už zrealizovanými stavbami IKD a MEU.

Podľa programového rozpočtu sú v roku 2016 rozpočtované výdavky vo výške 20 282 000 €, a to na začatie realizácie stavebných prác s predpokladom financovania v 2. polroku 2016 vo výške 19 000 000 € a na financovanie bežných výdavkov vo výške 1 282 000 € na externé riadenie projektu formou spracovania štúdií, hodnotení, posudkov, stanovísk, analýz, strategických a metodických dokumentov a ďalších podkladov podporujúcich implementáciu projektu, odborné a právne poradenstvo, prekladateľské, tlmočnícke služby a ostatné služby vzťahujúce sa na implementáciu projektu.

Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií

Ide o financovanie súvislých rekonštrukcií miestnych komunikácií, a to Ázijská trieda, Gemerská, Vojenská, Košická polianka, Poštová, Bernolákova. Na stavebné úpravy bude použitých 5 300 000 Eur (v tom úver ŠR 4 mil.€).

Zatepľovanie budovy Magistrátu mesta Košice

Mesto podľa zverejneného rozpočtu plánuje zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov Správy mestskej zelene na Rastislavovej č. 79 a Magistrátu mesta Košice v celkovej výške 1 274 800 €. Ide o zatepľovanie budov, zlepšenie tepelno-technických vlastností a modernizáciu energetických systémov s realizáciou v rokoch 2016 a 2017. Financovanie je plánované z EÚ fondov.

Základné školy,Školský klub,Školské jedálne pri ZŠ

Obnova bude stáť 547 549 Eur. Mesto v rozpočte prikladá aj nasledujúci prehľad:

ŠJ pri ZŠ Nákup prevádzkových strojov, prístrojov do školských jedální 71 755
ZŠ Gemerská Nákup prevádzkových strojov, prístrojov – výťah pre telesne postihnuté deti 30 000
ZŠ Považská Hydroizolácia, rekonštrukcia soklov a odvodnenie pavilónov C a D 22 000
Základné školy Zapojenie ZŠ do výzvy na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov vrátane zatepľovania – spolufinancovanie 363 794
ZŠ L. Novomeského Multifunkčné ihrisko – dofinancovanie 30 000
ZŠ Barca Multifunkčné ihrisko – dofinancovanie 30 000

„Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný, s prebytkom v bežnom rozpočte 10 021 790 €, so schodkom v kapitálovom rozpočte 13 938 147 € a prebytkom vo finančných operáciách 3 916 357 €,“ uvádza sa v programovom rozpočte.

Pri spracovaní článku sme vychádzali z Programového rozpočtu mesta na roky 2016–2018 zverejneného na stránke mesta. Jednotlivým projektom sa ešte budeme podrobnejšie venovať.

Zdroj: www.košice.sk

Môže vás zaujímať:

Mesto zabezpečilo peniaze na futbalovú arénu: Pozrite si VIZUALIZÁCIE budúceho košického štadióna

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie