Košický samosprávny kraj má nový rozpočet: Hospodáriť bude so sumou vyše 186 miliónov eur

Košický samosprávny kraj už má rozpočet na tento rok. Podľa slov predsedu KSK Zdenka Trebuľu, celkový rozpočet bude vyrovnaný. Kraj môže počítať v príjmovej oblasti so sumou 182,65 milióna eur a celkové výdavky na tento rok by sa mali vyšplhať na sumu 186,3 milióna eur.

Ilustračný obrázok k článku Košický samosprávny kraj má nový rozpočet: Hospodáriť bude so sumou vyše 186 miliónov eur
Zdroj: TASR

Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný úverovými zdrojmi a prebytkom bežného rozpočtu príslušného roku v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z dane z motorových vozidiel by malo pritiecť 12,6 milióna eur. Pri tejto časti predseda Trebuľa vyjadril aj svoje námietky, keď poukázal na fakt, že Bratislavský kraj niekoľkonásobne vyšší príjem z tejto kapitoly, ale reálne obhospodaruje menej kilometrov ciest.

Polovicu príjmov tvoria financie pochádzajúce z výberu daní a druhý najväčší balík peňazí prichádza zo štátneho rozpočtu. Nedaňové príjmy – vlastné príjmy Úradu KSK a príjmy rozpočtových organizácií v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia sú oproti vlaňajšku vyššie o 752 368 eur. Kapitálové príjmy sú na 97,51 % rozpočtované z príjmov z fondov EÚ a 2,49 % tvoria príjmy z predaja majetku KSK a z kapitálového grantu komunitárneho programu Európa pre občanov na rekonštrukciu pamätníka Dargov.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2014 zahŕňa najmä mzdy zamestnancov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ako aj zamestnancov Úradu KSK a následne aj odvody do poistných fondov, výdavky na prevádzku a nevyhnutnú údržbu týchto organizácií a Úradu KSK, financovanie neverejných poskytovateľov v sociálnych službách, financovanie projektov z fondov EÚ, splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok, či splátky prijatých úverov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR