KSK pod vedením župana Zdenka Trebuľu hospodáril vyrovnane

Košický samosprávny kraj (KSK) má rozlohu 6 752 km2 a počtom obyvateľov je druhý najväčší na Slovensku. Zo 440 obcí má 17 štatút mesta.

Webnoviny -

Je to kraj štyroch historických regiónov – Spiša, Gemera, Abova a Zemplína. „Chceme dosiahnuť, aby kraj mal reálne postavenie zodpovedajúce jeho významu v rámci Slovenska,“ vyplýva to z volebného programu strany Smer-sociálna demokracia pre županské voľby. V tohtoročných voľbách za Smer opäť kandiduje doterajší úspešný župan Zdenko Trebuľa.

V uplynulom volebnom období kraj dokázal úspešne naplniť vytýčené zámery. Za najvýznamnejší úspech možno označiť, že KSK pod vedením Zdenka Trebuľu hospodáril s rozvahou, pričom však každoročne investoval do najdôležitejších oblastí, ktoré majú výrazný vplyv na kvalitu života obyvateľov. To ocenili aj medzinárodné audítorské spoločnosti, ktoré priznali Košickému samosprávnemu kraji ako prvému na Slovensku vysoký medzinárodný rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom, národný rating je na úrovni Aa1. Ako uviedol analytik Moody´s Miroslav Kňažko, pri analýze kládli dôraz na fiškálnu politiku KSK a kraj bol úspešný, keď od roku 2005 udržiaval vyváženosť medzi príjmami a výdajmi. „Očakávame, že výdavkovú striedmosť KSK zachová aj v budúcom období, ktoré je poznačené ekonomickou krízou. KSK musí prispôsobiť výdavky očakávanému poklesu príjmov a maximálne obozretne nakladať s prostriedkami vo výdavkovej časti,“ povedal Kňažko.

Ako vyplynulo z rozboru plnenia úloh za roky 2006 až 2009, KSK sústavne hospodáril vyvážene a až do konca roka 2008 pravidelne vykazoval prebytok, ktorý investoval do rozvoja kraja. Za necelé štyri roky pribudol kraju majetok vo výške 58 127 000 €. Tento prírastok predstavovali najmä rekonštrukcie a modernizácie budov, rekonštrukcie cestnej infraštruktúry, nákup strojov a zariadení. Na celkovom prírastku majetku sa viac ako 90-timi percentami podieľali vlastné zdroje, a to vo výške 54,274 miliónov eur. Z tejto čiastky úver z EIB predstavuje 29, 935 miliónov €. Z cudzích zdrojov vo výške 3,853 miliónov € boli zatiaľ použité nórske fondy, dotácie zo štátneho rozpočtu pre odvetvie kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia, dary a sponzorské príspevky. V tomto roku sa začínajú čerpať aj finančné prostriedky z fondov EÚ pre schválené projekty.

V decembri 2006 kraj podpísal úverovú zmluvu s Európskou investičnou bankou (EIB). Celková finančná hodnota rekonštrukcií a opráv ciest II. a III. triedy zahrnutá do projektu EIB (vrátane PPP) prevýšila 75,51 mil. €. Z úverových zdrojov boli zabezpečené opravy 380,5 km ciest, čo je takmer 20 % ciest vo vlastníctve KSK, po započítaní PPP až 552 km, t.j. 28,4 %. Podiel ciest vo veľmi dobrom stave sa z nuly zvýšil na 26 %. Z úverových zdrojov boli financované rekonštrukcie štyroch škôl a výstavba jednej telocvične. Rekonštrukcia historických a kultúrnych stavieb zahrňuje rekonštrukcie dvoch významných historických budov v Košiciach – Východoslovenského múzea Košice s celkovým nákladom cca 3,153 mil. € a Divíznej budovy Košice s nákladom cca 3 mil. eur. Prostredníctvom úverových podmienok je prísne kontrolované dodržiavanie zákonom stanovených podmienok. Z hľadiska efektívnosti za doterajšie obdobie priemerná hodnota nákladov súvisiacich s úverom nepresiahla 3,94 % p.a.

Tento článok nie je možné komentovať.