Michala Halásová Správy

Nehoda či len obyčajné ťuknutie? Cenné rady a tipy ako postupovať

Pripravte sa, že počas veľkonočných sviatkov bude na cestách množstvo áut. Tým sa zvyšuje riziko viacerých malých nehôd, ktoré môžu spôsobiť množstvo problémov. Prinášame vám niekoľko cenných rád, ako vyriešiť takéto nepríjemné situácie.

Ilustračný obrázok k článku Nehoda či len obyčajné ťuknutie? Cenné rady a tipy ako postupovať
Zdroj: TASR

Zvýšený počet „sviatočných“ vodičov predstavuje aj väčšie riziko nepríjemných situácií. Nepríjemné situácie vznikajú najmä na parkoviskách alebo odstavných plochách, kedy môže vám môže jeden z vodičov „štrajchnúť“ vaše zaparkované auto. Takáto situácia veľakrát závisí od prítomnosti oboch vodičov, prípadne svedkov tejto udalosti. Ak sú prítomní všetci účastníci udalosti, dochádza väčšinou k jej vyriešeniu za pomoci zákonných prostriedkov.

Takáto situácia sa rieši ako škodová udalosť, prípadne je objasňovaná ako dopravná nehoda príslušníkom polície. Ak však jeden z majiteľov vozidla nie je prítomný, alebo nie sú na mieste ani svedkovia, vinník veľakrát z miesta udalosti odchádza bez ohlásenia škody. Ak nastane takáto situácia, tak sa táto situácia stáva dopravnou nehodou.

Pri takomto strete vozidiel sa pre účastníkov danej situácie výhodnejšie javí riešiť tento problém ako škodovú udalosť, bez asistencie polície. Na to však musia byť splnené zákonné podmienky, vyšpecifikované v § 64 až 66 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde pri udalosti:

1. nedošlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby,
2. nedošlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
3. neunikli nebezpečné veci,
4. na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku nevznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca 3.999,– eur,
5. účastníci sa dohodli na jej zavinení.

Účastník škodovej udalosti povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu (Správa o nehode, Záznam o poistnej udalosti…), zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Povinnosť dať osobné údaje

Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nebola na mieste činu, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje. Ak nie je splnená niektorá z uvedených podmienok alebo povinností, udalosť sa považuje za dopravnú nehodu a je potrebné oznámiť ju polícii na čísle 158 alebo 112.

V prípade, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre vyriešenie vzniknutej situácie ako škodovej udalosti, nič nebráni tomu, aby jej účastníci vec jednoducho ukončili vyplnením jednotného tlačiva na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody cez poisťovňu, kde svojimi podpismi potvrdia kto z nich nesie zodpovednosti za vzniknutú škodu.

Účastníci preto neoznamujú túto udalosť polícii a ani vinníkovi nehrozí pokuta od polície. V prípade, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre vyriešenie vzniknutej situácie ako škodovej udalosti a jej účastníci medzitým oznámili túto udalosť na linke 158 (112), polícia po príchode na miesto udalosti skúma, či ide o dopravnú nehodu alebo o škodovú udalosť.

V prípade dopravnej nehody, policajt vyšetruje vec tak, ako pri každej inej dopravnej nehode. Teda, kvalifikovaním skutku, na základe ktorého došlo k dopravnej nehode, určením jej vinníka a uložením pokuty za spáchaný skutok. Polícia vám môže udeliť pokutu až do výšky 650 eur. Prejednaním takéhoto skutku v správnom konaní je možné uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do 3 rokov.

Odloženie veci

Ak je účastník dopravnej nehody neznámy, polícia vedie vo veci po dobu dvoch rokov objasňovanie. Ak ani do doby 2 rokov od oznámenia alebo zistenia priestupku sa nepodarí zistiť páchateľa, polícia odloží vec z dôvodu zániku zodpovednosti za priestupok. Objasnením takejto dopravnej nehody a určením jej vinníka nasleduje uloženie sankcie, ktorá je však vyššia ako v predošlom prípade.

Tieto informácie sa podobne vzťahujú aj na prípady dopravných nehôd, pri ktorých dôjde k poškodeniu iného majetku ako je motorové vozidlo (napr. plot, brána, múr, dopravná značka, dopravné zariadenie, stĺp a pod.). Samozrejme to platí pre všetky druhy pozemných komunikácií, nielen pre parkoviská či odstavné plochy.

Zdroj: Policajný zbor SR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM