Alexandra Kolínská Samospráva

Po prázdninách košickí poslanci opäť zasadnú do lavíc: Dôležité body najbližšieho zastupiteľstva!

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach opäť za sadne. Na pretrase budú aj stav rekonštrukcií električkových tratí, či dotácia košického futbalového klubu.

Ilustračný obrázok k článku Po prázdninách košickí poslanci opäť zasadnú do lavíc: Dôležité body najbližšieho zastupiteľstva!
Foto: Alexandra Kolínská / Zdroj: Dnes24.sk

V poradí už šieste rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa uskutoční v pondelok, 21. septembra 2015 o 8:00 hodiny vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. Na pretras sa dostanú aj dôležité témy.

Medzi prvými bodmi bude Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2015 do 30.06.2015, ktorú ptrdkladá p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka.

V trinástom bode primátor Richard Raši informuje účastníkov zastupiteľstva o svojej činnosti od tretieho rokovania mestského zastupiteľstva.

Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia) je na programe ako štrnásty bod. Túto informáciu predkladá košický primátor.

Na pretras sa dostane v bode 21. Poskytovanie dotácie FC VSS Košice (pôvodne MFK Košice), návrh predkladá námestníčka primátora Renáta Lenártová.

Kompletný program rokovania:

 • 1. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
 • 2. Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2015 do 30.06.2015
 • 3.Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ v Košiciach dňa 22.06.2015 a dňa 13.07.2015
 • 4.Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. rokovania MZ dňa 09.02.2015
 • 5.Zrušenie časti B) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre Mesto Košice – MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE, a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 433 zo dňa 10.12.2012
 • 6.Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 44
 • 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o symboloch mesta Košice
 • 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby (nariadenie o taxislužbe)
 • 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb
 • 10.Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice
 • 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice
 • 12.Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
 • 13.Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ
 • 14.Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
 • 15.Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z V. rokovania MZ zo dňa 22.06.2015 – Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014
 • 16.Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda – KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1
 • 17.Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
 • 18.Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
 • 19.Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa
 • 20.Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2015
 • 21.Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.)
 • 22.Analýza súčasného stavu za jednotlivé mestské časti a mesto Košice zameraná na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice
 • 23.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
 • 24.Občianske združenie FK GALAKTIK – súhlas na prenájom futbalového ihriska na ZŠ Družicová ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 • 25.Prenájom ďalších priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 • 26.Odplatný prevod dopravnej stavby na Poľovníckej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,– €
 • 27.Odplatný prevod dopravnej stavby na Michalovskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,– €
 • 28.Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Kuzmányho ulica Košice, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • 29.Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Jantárová ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Skladná, v prospech Východoslovenskej vodár. spol. a.s.
 • 30.Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 1515/43, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
 • 31.Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
 • 32.Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice (parcela č. 501/3), katastrálne územie Južné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
 • 33.Odňatie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice v dome na Národnej triede 56 v Košiciach zo správy Mestskej časti Košice – Sever
 • 34.Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom dobudovania statickej dopravy na Raketovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 • 35.Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rozšírenia parkoviska na Rovníkovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 • 36.Prenájom nehnuteľnosti – pozemku parcela č. 2599/5, k. ú. Stredné mesto, pre Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 • 37.Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
 • 38.Prevod stavby a pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. J. T., PhD. a Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 39.Prevod časti pozemkov (pod stavbou parkoviska) v k. ú. Stredné mesto pre COMCA, s.r.o.
 • 40.Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. P. A. a manželku M.
 • 41.Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. L. Š. a manželku D.
 • 42.Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. R. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 43.Prevod pozemkov – pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ do vlastníctva pre Mgr. J. P.
 • 44.Prevod pozemkov – priľahlej plochy k rodinnému domu v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva pre A. V. a B. U.
 • 45.Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a JUDr. M. R. a Ing. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
 • 46.Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Terasa pre E. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 47.Prevod nehnuteľnosti – pozemku vrátane oporného múru v k. ú. Furča pre S. J. v podiele 2/4 k celku
 • 48.Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. J.
 • 49.Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Čermeľ pre F. W. a manželku J. W.
 • 50.Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. D. L. a manželku RNDr. I. L.
 • 51.Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. P. Ď. a JUDr. Z. K. do podielového spoluvlastníctva
 • 52.Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. Dž.
 • 53.Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 54.Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. B. a manželku E. rod. V.
 • 55.Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. K. a manželku E. rod. D.
 • 56.Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ulica pre P. S. a manželku J. S. do bezpodielového spoluvlastníctva
 • 57.Priamy predaj pozemku v k. ú. Baška pre JUDr. M. B. a JUDr. L. B. do bezpodielového spoluvlastníctva
 • 58.Priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MILENIUM MEDIA, s.r.o.
 • 59.Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17. 6. 2013
 • 60.Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
 • 61.Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod horou formou priameho predaja
 • 62.Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby
 • 63.Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
 • 64.Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
 • 65.Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Čapajevova č. 16 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
 • 66.Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 13 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
 • 67.Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Zimná č. 5 – Jarná č. 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
 • 68.Prevod nebytového priestoru pre nájomcu OREF, spol. s r.o., Košice v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34
 • 69.Prevod nebytového priestoru pre nájomcu nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská č. 6
 • 70.Interpelácie poslancov MZ
 • 71.Dopyty poslancov MZ
 • 72.Rôzne
 • 73.Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM