Webnoviny - Rôzne

Politici majú posledný deň na podanie kandidátky

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 11. decembra (WEBNOVINY) – Politické subjekty, ktoré sa v marci chcú uchádzať o hlasy voličov v predčasných parlamentných voľbách, musia dnes do polnoci podať zapisovateľke Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lívii Škultétyovej kandidačnú listinu.

Pracovníci odboru volieb a referenda Ministerstva vnútra (MV) SR im pri odovzdávaní kandidátky prípadne poradia, čo treba ešte doplniť.

Dôležitý je napríklad vlastnoručný podpis každého kandidáta uvedeného na kandidátke pod vyhlásenie o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidačnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti, povedala pre agentúru SITA riaditeľka odboru volieb a referenda sekcie verejnej správy MV SR a zapisovateľka ÚVK Škultétyová.

Kandidátky politické subjekty podávajú v dvoch rovnopisoch a v elektronickej forme. Ku kandidačnej listine musí byť podľa zákona pripojených aj viacero písomnosti. Patrí medzi ne i potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 16 596 eur (pol milióna korún) na osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici. Uhradenú kauciu vrátia politickým subjektom do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb, ak získajú aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov a tiež tým stranám alebo koalíciám, ktoré ÚVK nezaregistruje. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Kandidovať môžu len zaregistrované politické subjekty. Politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidačnú listinu. Politická strana, ktorá je súčasťou koalície, ju však nemôže podať samostatne. Kandidačná listina musí spĺňať všetky zákonom určené náležitosti – obsahovať neskrátený názov politickej strany alebo koalície, zoznam kandidátov s ich osobnými údajmi a podpis štatutárneho orgánu strany a odtlačok jej pečiatky. Na listine môže byť najviac 150 kandidátov. Podľa zákona môže byť za poslanca NR SR zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov, má trvalý pobyt na území SR, nie je vo výkone trestu odňatia slobody a nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ministerstvo vnútra zverejnilo všetky potrebné údaje na svojej webstránke – http://www.minv.sk/?….

Komisia určí číslo strany žrebom

Až po podaní kandidačných listín zvolá predsedníčka vlády Iveta Radičová prvé zasadnutie Ústrednej volebnej komisie. Musí tak spraviť už v týchto dňoch, najneskôr do piatka 16. decembra. Do ÚVK podľa zákona deleguje politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidačnú listinu, jedného člena a jedného náhradníka.

ÚVK preskúmava predložené kandidačné listiny najneskôr 80 dní predo dňom volieb (21. december). Následne kandidátky, ktoré sú v súlade so zákonom, zaregistruje najneskôr 70 dní pred dňom volieb (31. decembra). Po zaregistrovaní kandidačných listín ÚVK určí žrebom číslo, ktorým sa označí listina každej strany alebo koalície.

Zapisovateľka ÚVK do 24 hodín od rozhodnutia ÚVK doručí rozhodnutie politickým stranám alebo koalíciám o registrácii, alebo o odmietnutí kandidačnej listiny. Proti rozhodnutiu ÚVK sa možno do troch dní odvolať na Najvyšší súd SR. Kandidatúra sa dá stiahnuť späť do 48 hodín pred voľbami. Registrácia kandidačných listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012. V histórii samostatnej SR pôjde o tretie predčasné voľby. Prvýkrát sa uskutočnili v roku 1994, potom v roku 2006. Pôjde zároveň o ôsme parlamentné voľby od roku 1989.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie