Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  23 °C
Alexandra Kolínská Práca

Tieto predmety sú v košickej base v kurze: Väzni sa učia aj právo!

Ústavy na výkon trestu odňatia slobody v Košickom kraji dávajú odsúdeným možnosť vzdelania. Či už ide o ukončenie základnej školy, alebo stredoškolské vzdelanie v rôznych remeslách. Košická basa ale má aj jedno špecifikum.

Ilustračný obrázok k článku Tieto predmety sú v košickej base v kurze: Väzni sa učia aj právo!
Zdroj: Webnoviny.sk

Vzdelávanie odsúdených pomáha odsúdeným k začleneniu do spoločnosti v súlade s jeho osobnými a spoločenskými potrebami. „Vzdelávanie odsúdených sa spravidla organizuje tak, aby v súlade s osobitnými predpismi bolo ukončenie štúdia oficiálne uznané vydaním príslušného dokladu akreditovanou inštitúciou. Z dokladu nesmie byť zrejmé, že odsúdený ho získal počas výkonu trestu,“ povedal riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže pplk. Adrián Baláž.

Možnosti vzdelávania

„Odsúdenému, u ktorého sú na to predpoklady, sa umožní, aby získal základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie alebo sa zúčastnil iných foriem vzdelávania, ktoré mu umožnia získať alebo zvyšovať si pracovnú kvalifikáciu. Negramotnému odsúdenému sa umožní, aby absolvoval kurz pre negramotných,“ pokračuje riaditeľ kancelárie. Ak je odsúdený zaradený do takéhoto kurzu, je povinný sa na ňom pravidelne zúčastňovať.

Odsúdenému sa podľa individuálnych možností a schopností umožní dokončenie základnej školy; absolvovanie rekvalifikačného kurzu, kurzu na zvýšenie alebo rozšírenie kvalifikácie; zaučenie alebo vyučenie vo vybraných učebných odboroch a štúdium na strednej škole. Ústav uskutočňuje vzdelávanie odsúdených na základe uzatvorenej zmluvy s príslušnou vzdelávacou organizáciou za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

Pomáha aj cirkev

Záujmové združenia, cirkvi, náboženské spoločnosti a iné organizácie pôsobiace v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi sa môžu pomáhať organizačne, finančne a materiálne pri vzdelávaní odsúdených. Podľa Baláža je v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice vzdelávanie odsúdených kontinuálnou už niekoľko rokov súčasťou resocializačného procesu.

Stredoškolské odbory

„Aj v školskom roku 2013/2014 sa realizovali 3 rôzne projekty v spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami, do ktorých bolo celkovo zaradených 61 odsúdených. Partnerom vzdelávania v prvom projekte je Stredná odborná škola Košice – Šaca, ktorá má v ústave 3 elokované triedy externého trojročného štúdia v odbore mechanik opravár – stroje a zariadenia,“ prezrádza Baláž.

Absolvovať môžu aj zváračský kurz

Odsúdení absolvovaním štúdia a záverečných skúšok získavajú úplné stredné vzdelanie v učebnom odbore, ktorý im umožňuje uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby. Pridanou hodnotou je možnosť pre odsúdených zaradených do tohto štúdia absolvovať zváračský kurz. „Vďaka ústretovosti SOŠ Košice – Šaca môžu byť do štúdia zaradení aj odsúdení, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie, pretože škola im umožní vo forme kurzu, ktorý je ukončený komisionálnymi skúškami, chýbajúce vzdelanie si doplniť a získať nižšie stredné vzdelanie,“ dodáva. Už druhý rok pokračuje spolupráca s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove, ktorá v ústave realizuje vzdelávanie dennou formou v dvojročnom učebnom odbore výroba konfekcie.

Učia sa právo

V školskom roku 2013/2014 záverečnými skúškami ukončili vzdelanie prví štyria odsúdení, ktorí získali nižšie stredné odborné vzdelanie. „Viac ako desaťročná spolupráca s občianskym združením Občan, demokracia a spravodlivosť a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach umožňuje odsúdeným zúčastňovať sa vzdelávania v oblasti práva vo forme kurzu „Právo na každý deň“. Účastníci tejto formy vzdelávania prostredníctvom študentov Právnickej fakulty získavajú základné vedomosti z oblasti ústavného, pracovného, rodinného, obchodného, či občianskeho práva. V tomto akademickom roku pribudli k preberaným témam aj vybrané kapitoly z práva Európskej únie. Kurz sa teší medzi odsúdenými veľkej obľube,“ dodáva na záver.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk